กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูแบบคอมพิวเตอร์

ครูพระสอนศีลธรรม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
เข้าชม: 3191|ตอบกลับ: 55

ประกาศ : เรื่องการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [คัดลอกลิงค์่]

Rank: 8Rank: 8LOGO-MBU-newm.jpg

ประกาศ

เรื่องการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

**************          ด้วยขณะนี้โรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดทำการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคเรียนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งได้ผ่านมาแล้วนั้น

          ดังนั้น ทางโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงขอให้ครูพระสอนศีลธรรมฯ ทุกรูป และนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน ที่สังกัดส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทำการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีข้อปฏิบัติการส่งดังนี้

ข้อปฏิบัติการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

          ๑. ครูพระสอนศีลธรรมฯ และนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ทำการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนได้เพียงครั้งละ ๑ เดือน ให้ท่านส่งได้ไม่เกินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนนั้นๆ

          ๒. ครูพระสอนศีลธรรมฯ และนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ทำการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนครั้งเดียว ๕ เดือน ให้ทำการส่งได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น (ถ้าทำการส่งเกินวันที่กำหนดทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนนิตยภัตการสอนของเดือนที่ล่วงมาแล้ว)

          ๓. แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนให้ครูพระสอนศีลธรรมฯ ทุกรูป ใช้รูปแบบที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น และห้ามใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ใช้รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนของนักเผยแผ่ฯ เท่านั้น  โดยแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนนั้นต้องสมบูรณ์ด้วย

               ๓.๑ ช่องรหัสบัตรครูพระ

               ๓.๒ ตรามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

               ๓.๓ ตราประทับของโรงเรียน

          ๔. แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนต้องมีเอกสารสำเนาที่ต้องแนบมาด้วย ดังนี้

               ๔.๑ สำเนาบัญชีธนาคาร ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของท่านเอง

               ๔.๒ สำเนาบัตรครูพระ ที่เป็นปัจจุบันออกโดยโครงการครูพระสอนศีลธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เท่านั้น

               ๔.๓ สำเนาเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมครั้งสุดท้าย (ในกรณีที่ครูพระที่ผ่านการอบรมครั้งสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ท่านใช้เกียรติบัตรของปีพ.ศ. ๒๕๕๔  มอบให้ ณ วันที่ ....... ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

               ๔.๔ ตารางสอนที่ทางโรงเรียนออกให้

          ๕. ให้ครูพระสอนศีลธรรมฯ และนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทุกรูป/ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อยก่อนนำมาส่งทุกครั้ง เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกไม่เป็นภาระต่อตัวท่านเองในภายหลัง

                จึงเรียน/เจริญพร มาให้ทราบและเพื่อดำเนินการต่อไป

                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พระมหาเอกลักษณ์  ถิรปุญฺโญ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา

หมายเหตุ : คัดลอกจากสำเนาเก่าก่อนผู้ดูแลระบบเว็บไซต์จะทำการล้างเว็บ

154574_3596123834961_1629447580_2744529_568302027_n.jpg

Rank: 3Rank: 3

UP  27.67%

บางท่านส่งทั้งห้าเดือนก่อนประกาศมีผลอย่างไรบ้างครับ

แสดงความคิดเห็น

พระบุญหลาย_อนาลโย  รู้สึกว่าสมาชิกแสดงความคิดเห็นน้อยนะครับ คงไม่ว่างกันมั้ง  โพสเมื่อ 2012-6-20 16:12:17

Rank: 3Rank: 3

UP  16.33%

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์  และต้องการทราบว่า เอกสารที่ส่งไปครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่

ต้องทำอย่างไรครับ  จึงจะสะดวกทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และตัวครูพระเอง

เช่น  แจ้งเบอร์ติดต่อกลับ  หรือ  แนบไปรษณัยบัตรจ่าหน้าถึงครูพระ  หรือประสานงานกับหัวหน้าของแต่ละเขต  เป็นต้น

Rank: 2

UP  34.67%

กรณีที่ครูพระได้เปลียนโรงเรียนที่ทำการสอนเดิม ไปเป็นโรงเรียนใหม่  สามารถส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนได้เลยหรือเปล่า ครับ

Rank: 3Rank: 3

UP  5%

กระผมพระทองพูน  ติกฺขวีโร  ได้ไปเข้ารับการอบรมช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554  ช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วยังไม่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรเลยครับ และกระผมก็แนบใบประกาศเกียรติบัตรเก่าของปี พ.ศ.2553 ไปจะได้รับนิตยภัตหรือไม่ขอรับ ช่วยตอบกระทู้ของกระผมด้วยนะขอรับพระอาจารย์

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบพระอาจารย์ทองพูน_ติกฺขวีโร
   ตามที่พระอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องเกียรติบัตรนั้น ตามที่ส่งมาไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นเกี่ยวกับเอกสารผมจะรายงานให้ทราบทันทีครับ

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบพระอาจารย์มหาชวลิต_ชาตเมธี
  สามารถส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนได้เลยครับ

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบพระอาจารย์สฤษดิ์_สุทฺธิจิตฺโต
  การส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นั้น เพื่อให้ทราบว่าทางโครงการครูพระได้รับเอกสารหรือยังและยังขาดเอกสารใดบ้าง ให้พระอาจารย์สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๕ อ.ปรีชา หวานหู

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบ พระอาจารย์มหาสิงห์ทอง_จนฺทโชโต
   กรณีที่ส่งเอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนมาก่อนหน้าที่จะประกาศทางเว็บ ถ้าทางเจ้าหน้าที่โครงการครูพระไม่ได้โทรไปทวงติงเอกสารก็ไม่มีปัญหาครับ หรือถ้าพระอาจารย์ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนและเอกสารสำเนาแนบมาถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ

Rank: 6Rank: 6

UP  5.15%

แบบรายงานการสอนไม่ทราบว่าให้เริ่มเดือนอะไร...พ.ค.หรือ มิ.ย. ครับ...
ไม่จริงก็ลิงขี่เสือ ไม่เชื่อก็เสือขี่ลิง...

Rank: 3Rank: 3

UP  16.33%

ต้นฉบับโพสโดย พระมหาเอกลักษณ์_ถิรปุญฺโญ เมื่อ 2012-6-13 13:02
เรียนตอบพระอาจารย์สฤษดิ์_สุทฺธิจิตฺโต
  การส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นั้น เพื่อให้ทราบว่าทางโครงการครูพระได้รับเอกสารหรือยังและยังขาดเอกสารใดบ้าง ให้พระอาจาร ...

รับทราบครับ

Rank: 2

UP  10%

สวัสดีครับ รายงานการสอนกระผมส่ง 5 เดือนทีเดียว กระผมขอที่อยุ่ที่จะส่งรายงานการสอนไปให้และรบกวนขอเบอร์ติดต่อ
ส่วนงานส่วนกลางที่ดูแลจังหวัดลพบุรีด้วยครับผม  ขอบพระคุณครับผม ^ ^

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบ พระอาจารย์นริศ_สุปญฺโญภาโส
   อาจารย์รังสนัต์  ใจหาญ
     โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา
        248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

เบอร์ติต่อประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครูพระลพบุรีโดยตรง  อ.รังสันต์  086-791-8557

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบพระอาจารย์สมชาย_สุภาจาโร
   ให้พระอาจารย์ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน เริ่มตั้งแต่เดือนที่พระอาจารย์เข้าสอนครับ และให้พระอาจารย์เข้าดูประกาศ เรื่องการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ด้วยนะครับ จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดในเรื่องการส่งเอกสาร

Rank: 1

UP  90%

กระผมส่งรายงานการสอน 5 เดือนพร้อมสำเนาเอกสารอื่นๆไปทาง Ems เมื่อ 23 พฤษภาคม 2555 ไม่ทราบว่าได้รับหรือยัง เพราะเคยโทรไปถามแล้ว แต่ไม่ได้คำตอบ....เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ทราบ แล้วจะติดต่อใครได้บ้างครับ ท่านอาจารย์

Rank: 8Rank: 8

UP  0%

  ถึงแล้ว  เวลาแห่งการสอน การเผยแผ่....
สวัสดีครับ ทุกๆท่านจะเข้าพรรษาแล้ว รักษาสุขภาพนะครับฝนมาก

Rank: 8Rank: 8

UP  0%

มาส่งดอกไม้ครับ   เตรียมงามไหว้ครู
สวัสดีครับ ทุกๆท่านจะเข้าพรรษาแล้ว รักษาสุขภาพนะครับฝนมาก

Rank: 8Rank: 8

UP  0%

อืม.....
สวัสดีครับ ทุกๆท่านจะเข้าพรรษาแล้ว รักษาสุขภาพนะครับฝนมาก

Rank: 2

UP  94%

ส่งรายงานวันอาทิตย์ได้มี่ยครับ

แสดงความคิดเห็น

พระมหานันธวัช_ธมฺมทฺธโช  ส่งตัวยตัวเองนะครับ  โพสเมื่อ 2012-6-23 21:38:52

Rank: 1

UP  84%

รับทราบครับผม

Rank: 2

UP  50.67%

จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับกระผม

Rank: 2

UP  56.67%

รับทราบ ครับผม

Rank: 3Rank: 3

UP  7.33%

รับทราบครับ จะปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

Rank: 4

UP  13.8%

รับทราบครับ และปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่ทางคณะพระอาจารย์ได้แจ้งไว้ครับ

Rank: 8Rank: 8

เรียน พระอาจารย์มหานันธวัช_ธมฺมทฺธโช
       การส่งเอกสารแบบรายงานการปฏิบัติการสอนให้ส่งในวันเวลาราชการเท่านั้นครับ เพราะวันเสาร์-อาทิตย์เจ้าหน้าที่หยุดครับ เวลาราชการ 08.30-17.00 น. ขอรับ

Rank: 8Rank: 8

เรียน พระอาจารย์บุญหลาย_อนาลโย
       การอบรมสัมนาครูพระในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ทางโครงการครูพระยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา อบรมที่แน่นอนครับ แต่ก็อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ครับ ถ้าทราบกำหนดการ วัน เวลา ที่แน่นอนแล้วกระผมจะประกาศขึ้นเว็ปให้ทราบครับ และต้องขอความร่วมมือกับพระอาจารย์ด้วยนะครับต้องคอยติดตามดูข่าวเสมอในช่วงเดือนดังกล่าวครับ

Rank: 1

UP  48%

รับทราบครับ

Rank: 6Rank: 6

UP  23.4%

ยอดเยี่ยมทุกคำตอบครับ
นมัสการครูพระสอนศีลธรรมทุกรูป

Rank: 2

UP  24%

โอ้ยเงินเดือนออกแล้ว.

Rank: 6Rank: 6

UP  23.4%ขอขอบพระคุณทุกคำตอบที่ให้ความกระจ่างแด่ครูพระทุกรูป
นมัสการครูพระสอนศีลธรรมทุกรูป

Rank: 8Rank: 8

ต้นฉบับโพสโดย พระบุญหลาย_อนาลโย เมื่อ 2012-6-28 17:05
ผมส่งเอกสารไปที่ สำนักงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ชั่วคราว)
หอประชุมอาคารสุชีพปุญญานุภาพ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล   นครปฐม  ...

ย้ายลงมาที่เดิมแล้วครับ เบอร์โทรเดิม 02 444 6000 - 1093-1095
เรียนรู้ - ยอมรับ - ปฏิเสธ

Rank: 2

UP  20%

ผมได้ส่งเอกสารแบบรายงานการปฏิบัติการสอนครั้งเดียว ๕ เดือน ตั้งแต่กลางเดือน มิถุนายน 2555 แล้ว ผมก็กังวลใจอยู่เหมือนกันว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเอกสารหรือเปล่า และผมได้สมัครสมาชิกทางเว็ปไซร์ กว่าจะเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ทนรอนานไปหน่อย(เกือบเดือน) วันนี้ลองเข้าดู ตอนแรกยากนิดๆ ก็ตกใจหน่อยๆ นึกว่าใส่รหัสผิด ตอนนี้โล่งใจแล้ว ก็ขอบพระคุณมากครับ

Rank: 2

UP  10%

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พระนริศ_สุปญฺโญภาโส เมื่อ 2012-7-23 22:00

กราบสวัสดีพระเจ้าหน้าที่ครับผม กระผมได้ส่งรายงานการสอน ทีเดียว 5 เดือนรวดส่งไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
ประกอบด้วย 1.ใบรายงาน5เดือน  2.ตารางการสอน  3.ใบผ่านการอบรม  4.สำเนาบัตรครูพระ  5.สำเนาบัญชีธนาคาร
รายงานการสอนที่ส่งไปนั้นประกอบด้วย  
1.พระมหาเอก เอกธมฺมจารี รหัส001-1662   
2.พระมหามงคล ธมฺมรํสี     รหัส001-1660
3.พระครูปัญญาธรรมานุกูล  รหัส001-1659
4.พระนริศ สุปญฺโญภาโส    รหัส001-1658
5.หระมหาคมสรรค์ ญาณเมธี  รหัส001-1657

รายนามครูพระทั้งหมดอยู่จังหวัดลพบุรี   สังกัด มมร ส่านกลาง ครับผม

กระผมอยากจะทราบว่า เอกสารที่ได้รับ ขาดตกบกพร่องหรือป่าว หรือว่าจะให้กระผมโทรไปสอบถามที่ใด
แจ้งด้วยนะครับ   เรียนถามครับผม  ^__^

Rank: 1

UP  70%

ยังไม่ได้ส่งรายงานเลยเพราะยังไม่ได้ไปรับบัตรครูพระใบใหม่ไม่ทราบว่าสามารถไปรับได้ที่สำนักงานส่วนกลางใช่หรือไม่หรือที่ใด ขอบคุณครับ (ครูพระส่วนกลางครับ) แล้วถ้าจะนำรายงานการสอนไปแล้วไปถ่อยเอกสารบัตรครูพระที่ลาวนกลางจะได้หรือไม่ กรุณาแนะนำด้วย ขอบพระคุณครับ

Rank: 8Rank: 8

ต้นฉบับโพสโดย พระนริศ_สุปญฺโญภาโส เมื่อ 2012-7-23 21:57
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พระนริศ_สุปญฺโญภาโส เมื่อ 2012-7-23 22:00

กราบสวัสดีพระเจ้าหน้าที่ครับผม กระผมได้ส่งรายงานการสอน ทีเดียว 5 เดือนรวดส่งไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ...

โทรมาถามที่ อ.รังสันต์ ครับ สำหรับพระลพบุรี
เรียนรู้ - ยอมรับ - ปฏิเสธ

Rank: 8Rank: 8

ต้นฉบับโพสโดย พระเกรียงไกร_โฆสโก เมื่อ 2012-7-23 22:06
ยังไม่ได้ส่งรายงานเลยเพราะยังไม่ได้ไปรับบัตรครูพระใบใหม่ไม่ทราบว่าสามารถไปรับได้ที่สำนักงานส่วนกลางใช่หรือไม่หรือที่ใด ขอบคุณครับ (ครูพระส่วนกลางครับ) แ ...

บัตรใหม่แบบไหนครับ ถ้าเป็นบัตรสีเหลืองนั้นแหละคือใหม่ที่สุดแล้ว เพราะประมาณ ตุลาคม นี้เราจะเปิดให้ท่านมาต่อบัตรใหม่และทำบัตรหมดอายุให้ ทราบแล้วเปลี่ยนครับ
เรียนรู้ - ยอมรับ - ปฏิเสธ

Rank: 1

UP  70%

เจริญพร โยมชาญชัย ที่ให้ความกระจ่าง "บัตรที่มีอยู่เป็นบัตรสีเหลืองจริงๆ" แล้วจ่ะรีบจัดส่งแบบรายงานการสอนไปทางไปรษณีย์โดยเร็ว (แบบทีเดียว 5 เดือนรวด) เจริญพร

Rank: 2

UP  17.33%

ขอผมยังไม่เข้าทีนะครับ
พรเทพ

Rank: 6Rank: 6

UP  23.4%

แตกต่างตรงไหนนะ ถึงยังไม่ได้ละ
นมัสการครูพระสอนศีลธรรมทุกรูป

Rank: 6Rank: 6

UP  23.4%

ช่วยชี้หนทางสว่างกระจ่างนะครับ
นมัสการครูพระสอนศีลธรรมทุกรูป

Rank: 2

UP  17.33%

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สามเณรพรเทพ_วงศ์สวัสดิ์ เมื่อ 2012-8-3 00:25

ไม่ทราบเหมือนกันครับ
เข้าไปเช็คเกือบทุกอาทิตย์เลยครับ
พรเทพ

Rank: 8Rank: 8

เรียนตอบ พระอาจารย์ทรงศักดิ์_เขมจาโร
   ตามที่พระอาจารย์แจ้งว่ายังไม่ได้รับนิตยภัตการสอนเพราะสาเหตุใดนั้นให้พระอาจารย์โทรถาม อ.ปรีชา ได้เลยครับ ตามเวลาราชการ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐-๑๐๙๕

Rank: 6Rank: 6

UP  1.7%

ใจเย็นๆครับ ทราบว่าได้รายชื่อร้อยถึงจะส่งที  ถ้าเอกสารไม่ผิดผลาดคงได้แน่นอนครับ อาจจะยังไม่ถึงคิวของเราก็เป็นได้ครับ ถ้าจะให้ชัวร์โทรถามตามคำแนะนำของพระอ.ทรงศักดิ์นั้นละครับ ถ้ามีปัญหาจะได้แก้ทัน

Rank: 2

UP  17.33%

ขอบคุณมากครับ
พรเทพ

Rank: 1

UP  80%

นิตยภัทรเข้าหรือยังครับ

Rank: 8Rank: 8

ต้นฉบับโพสโดย พระสฤษดิ์_สุทฺธิจิตฺโต เมื่อ 2012-6-12 20:51
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์  และต้องการทราบว่า เอกสารที่ส่งไปครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่

ต้องทำอย่างไรครับ  จึงจะสะดวกทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และตัวครูพระเอง

ถ้ามีข้อผิดผลาดอะไรเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางโครงการจะติดต่อกลับไปหาครับ
เรียนรู้ - ยอมรับ - ปฏิเสธ

Rank: 8Rank: 8

ต้นฉบับโพสโดย พระสฤษดิ์_สุทฺธิจิตฺโต เมื่อ 2012-6-12 20:51
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์  และต้องการทราบว่า เอกสารที่ส่งไปครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่

ต้องทำอย่างไรครับ  จึงจะสะดวกทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และตัวครูพระเอง

ถ้ามีข้อผิดผลาดอะไรเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางโครงการจะติดต่อกลับไปหาครับ
เรียนรู้ - ยอมรับ - ปฏิเสธ

Rank: 2

UP  3.33%

ผมพระจีรศักดิ์   โฆสธมฺโมส่งเอกสารไปแล้วไม่ทราบได้รับหรือยังครับ

Rank: 1

UP  84%

กระ ผม พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต  ขอรายงานตัว ขอรับ  ส่งเอกสารไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ
  เข้ายากนิดหนึ่งแต่ก้สามารถขอรับ ...

Rank: 2

UP  56.67%

สวัสดีครับ อยากทราบว่า รูปที่ส่ง รายงานการสอน ห้าเดือน รวด ไปเมื่อ เดือนที่แล้ว นิตยภัต จะออก เดือนนี้ หรือ รวมไปเดือนหน้า ทีเดียว ขอบคุณครับ

Rank: 8Rank: 8

เรียนพระมหาเชิดเกียรติ_อัคคะปัญโญ
    ข้อความเดิม "รูปที่ส่ง รายงานการสอน ห้าเดือน รวด ไปเมื่อ เดือนที่แล้ว นิตยภัต จะออก เดือนนี้ หรือ รวมไปเดือนหน้า ทีเดียว ขอบคุณครับ"
    เรียนตอบครับ ๑. ถ้าพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ต้องมาประชุมวันที่ ๕ กันยายนก่อนครับ ถึงจะได้รับนิตยภัต กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี
                     ๒. ส่งเดือนสิงหาคมแต่ว่าทั้งห้าเดือน จะได้รับนิตยภัตย้อนหลังสามเดือนก่อนที่ผ่านรวมกับเดือนสิงหาคม

Rank: 8Rank: 8

เรียนพระอาจารย์จีรศักดิ์ โฆสธมฺโม
      เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของพระอาจารย์แล้วครับ

Rank: 2

UP  56.67%

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พระมหาเชิดเกียรติ_อัคคะปัญโญ เมื่อ 2012-9-3 15:43
ต้นฉบับโพสโดย พระมหาเอกลักษณ์_ถิรปุญฺโญ เมื่อ 2012-9-3 13:44
เรียนพระมหาเชิดเกียรติ_อัคคะปัญโญ
    ข้อความเดิม "รูปที่ส่ง รายงานการสอน ห้าเดือน รวด ไปเมื่อ เดือนที่แล้ว นิตยภัต จะออก เดือนนี้ หรือ รวมไปเดือนหน้า ทีเดียว ข ...

ขอบคุณครับ

อัพเดท ล่าสุด เข้ามา 4 เดือน ครับ ^^

Rank: 2

UP  3.33%

ต้นฉบับโพสโดย พระมหาเอกลักษณ์_ถิรปุญฺโญ เมื่อ 2012-9-3 13:46
เรียนพระอาจารย์จีรศักดิ์ โฆสธมฺโม
      เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของพระอาจารย์แล้วครับ

ขอบคุณครับที่บอกให้ทราบ

Rank: 1

UP  64%

อ่านของเพื่อน เหมือนของเรา ตอนนี้หายสงสัยแล้วครับ

Rank: 3Rank: 3

UP  70.67%

พระลพน
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำ

ติดต่อ โทร. 0-2444-6000 ต่อ1093 โทรสาร 0-2444-607|รูปแบบข้อความ|ดูผ่านมือถือ|mbukruphra.com

GMT+7, 2014-9-18 22:32 , Processed in 0.356826 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน